Политика на поверителност

За нас

Адресът на нашия сайт: https://djmbonev.com.

Какви лични данни събираме и защо

БИСКВИТКИ

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които сайтовете могат да използват, за да направят потребителското изживяване по-ефективно.

Законът постановява, че ние можем да съхраняваме „бисквитки“ на Вашето устройство, ако такива са абсолютно необходими за работата на настоящия сайт. За всички други видове „бисквитки“ е необходимо Вашето одобрение.

Настоящият сайт използва няколко вида „бисквитки“.

Някои от тях са свързани с услуги на трети страни, които се показват на нашите страници. (като Фейсбук и Youtube, Гугъл реклами)

„Бисквитки“, съхранявани от нас, ще бъдат изтрити в случай на отказ от Ваша страна.

Всички останали „бисквитки“, използвани от трети страни, можете да изтриете чрез настройките на браузъра, който използвате.

Допълнителна информация за това можете да намерите на следващите линкове: Управление на „бисквитките“ в Mozilla Firefox Управление на „бисквитките“ в Google Chrome Управление на „бисквитките“ в Internet Explorer Управление на „бисквитките“ в Safari Управление на „бисквитките“ в Opera

Коментари

(в момента НЕ е налично на този сайт, коментарите НЕ са включени)

Обща информация:

Когато посетителите оставят коментари в сайт, се събират данните, показани във формуляра за коментари, както и IP адреса на посетителя и идентификатора на потребителския браузър, за да помогнат за откриването на спам.

Анонимен низ, базиран на имейл адреса ви, може да бъде предоставен на услугат Gravatar, за да бъде проверено дали я използвате. Политиката за поверителност на Gravatar е тук: https://automattic.com/privacy/. След като коментарът ви бъде удобрен, профилната ви снимка ще бъде видима публично към него.

Файлове – (НЕактивно)

Обща информация:

Ако качвате изображения в сайт, трябва да избягвате качването на изображения с вградени данни за местоположение (EXIF GPS). Посетителите на сайта могат да изтеглят и извлекат данни за местоположението от изображения в сайта.

Форми за контакт:

ИЗПОЛЗВАМЕ, където Вие с Вашето съгласие попълвате формата за контакт, за да се свържем с Вас и да имаме обратна връзка.

Бисквитки, ако сте регистриран потребител – НЕ е налично на този сайт.

Обща информация:

Ако оставите коментар на сайт, можете да разрешите запазването на вашите име, имейл адрес и уеб сайт в бисквитки. Те са за ваше удобство, така че да не е нужно да попълвате отново данните си, когато оставяте друг коментар. Тези бисквитки ще се пазят една година.

Ако имате профил и влезете в сайт, ще зададем временна бисквитка, за да определим дали браузърът ви приема бисквитки. Тази бисквитка не съдържа лични данни и се изтрива, когато затворите браузъра си.

Когато влезете в профила си на сайта още няколко бисквитки ще запазят информацията ви за вход и предпочитанията ви какво да виждате на екрана. Бисквитките за вход изтичат след два дни, а за предпочитанията на екрана след година. Ако изберете опцията за запомняне, информацията ви за вход ще се пази две седмици. Ако излезете от профила си, бисквитките за вход ще бъдат изтрити.

Ако редактирате или публикувате статия една допълнителна бисквитка ще бъде запазена в браузъра ви. Тя няма да съдържа лични данни, а просто ще добави идентификатора на публикацията, която току що сте редактирали. Изтича след един ден.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове – ПОЛЗВАМЕ ТАКИВА.

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Допълнителна информация:

Колко дълго държим личните ви данни

Ако оставите коментар, коментарът и неговите метаданни се запазват за неопределено време. Това е така, за да можем автоматично да разпознаваме и одобряваме последващи ваши коментарите, вместо да ги задържаме в опашката за одобряване.

За потребители, които се регистрират на нашия уебсайт (ако има такива), съхраняваме и личната информация, която предоставят в потребителския си профил. Всички потребители могат да виждат, редактират или изтриват личната си информация по всяко време (с изключение на това, че не могат да променят потребителското си име). Администраторите на уебсайта могат да виждат и редактират тази информация.

Вашите права над личните ви данни

Ако имате профил в този сайт или сте оставяли коментари в него, можете да поискате да получите файл, съдържащ всички данни, които съхраняваме за вас, включително и данни, които сте ни предоставили. Също така можете да поискате да заличим личните данни, които съхраняваме за вас. Това обаче не включва данни, които сме задължени да съхраняваме с административни цели, за нуждите на сигурността на сайта, или по закон.

Как използваме вашите данни

Коментарите от посетителите могат да бъдат проверени чрез автоматична услуга за проверка за спам коментари.

Вашата информация за контакт
  • Необходима е за да се свържем с Вас! Ако не желаете да попълвате формата за контакт на сайта – обадете се или използвайте ел поща.
Допълнителна информация
От какви други източници получаваме данни: Facebook, Youtube, google и др., които са необходими за работата на сайта

About us
The address of our website: https://djmbonev.com.

What personal data we collect and why


COOKIES

Cookies are small text files that sites can use to make the user experience more efficient.

The law states that we may store cookies on your device if such cookies are absolutely necessary for the operation of this site. All other types of cookies require your approval.

This site uses several types of cookies.

Some of them are related to third party services that appear on our pages. (such as Facebook and Youtube, Google ads)

Cookies stored by us will be deleted in the event of your refusal.

You can delete all other cookies used by third parties using the settings of the browser you are using.

For more information, visit the following links: Manage cookies in Mozilla Firefox Manage cookies in Google Chrome Manage cookies in Internet Explorer Manage cookies in Safari Manage cookies in Opera

Comments
(currently not available on this site, comments are NOT included)

General information:

When visitors leave comments on a site, the data displayed in the comment form, as well as the visitor’s IP address and user browser ID, are collected to help detect spam.

An anonymous string based on your email address may be provided to the Gravatar service to verify that you are using it. Gravatar’s privacy policy is here: https://automattic.com/privacy/. Once your comment is approved, your profile photo will be publicly visible to it.

Files – (Inactive)
General information:

If you upload images to a site, you should avoid uploading images with built-in location data (EXIF GPS). Visitors to the site can download and retrieve location data from images on the site.

Contact forms:
WE USE,
where you fill in the contact form with your consent, so that we can contact you and have feedback.

Cookies, if you are a registered user – is NOT available on this site.
General information:

If you leave a comment on a site, you can allow cookies to be stored in your name, email address and website. They are for your convenience, so you don’t have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will be kept for one year.

If you have an account and log in to a site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie does not contain personal data and is deleted when you close your browser.

When you log in to your account on the site, a few more cookies will save your login information and your preferences for what to see on the screen. Login cookies expire in two days, and on screen preferences in a year. If you select the save option, your login information will be stored for two weeks. If you sign out, your login cookies will be deleted.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. It will not contain personal data, but will simply add the ID of the post you just edited. It expires in a day.

Inserted content from other websites – WE USE SUCH.


Articles on this site can be embedded (videos, images, content, etc.). Embedded content from other sites accepts and treats the site visitor as a visitor to their own site.

These sites may collect information about you, use cookies, embed additional third-party statistics tools, monitor how you work with these tools, including how you use embedded content if you have an account and are logged in to the site.

More information:

How long we hold your personal data


If you leave a comment, the comment and its metadata are saved indefinitely. This is so that we can automatically recognize and approve your subsequent comments, instead of keeping them in the approval queue.

For users who register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can view, edit or delete their personal information at any time (except that they cannot change their username). Website administrators can view and edit this information.

Your rights over your personal data


If you have an account on this site or have left comments on it, you may request a file containing all the data we store about you, including data you have provided to us. You may also request that we delete the personal information we hold about you. However, this does not include data that we are required to store for administrative purposes, for the security of the site, or by law.

How we use your data
Comments from visitors can be checked through an automatic spam comment check service.

Your contact information
We need to contact you! If you do not want to fill in the contact form on the site – call or use e-mail.
More information
From what other sources we receive data: Facebook, Youtube, google, etc., which are necessary for the operation of the site